CENÍK

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
(platný od 1.1.2023)

ŠKOLA

Přihláška do jeslí a mateřské školy

200 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání - SŠ a VŠ

400 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích

250 Kč

SPORT

Posudek o zdravotní způsobilosti pro výkonnostní sport

300 Kč

POSUDKY A PRŮKAZY

Pracovně lékařský posudek

500 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řidičskému oprávnění, zbrojní průkaz 

400 Kč

OČKOVÁNÍ A NÁUŠNICE

Očkování na vlastní žádost - aplikace očkovací látky

200 Kč

Aplikace náušnic (včetně náušnic)                                       

600 Kč

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

Vyplnění formuláře pro úrazovou či jinou pojistku 

300 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 

250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (na brigádu apod.)

250 Kč

Pořizování kopie ze zdravotnické dokumentace     

1 strana/5 Kč